Algemene Voorwaarden Galerie Sille voor kunstuitleen en -verkoop.
1 januari 2012
De kunstwerken worden door Galerie Sille alleen uitgeleend of verkocht nadat de Klant kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden.
 
Bezorging bij huur of aankoop
De Klant kan kiezen om het kunstwerk op te halen in de galerie te Oudewater of voor bezorging. De bezorging vindt plaats binnen Nederland voor een tarief van 0,44 cent per km. Bij koop boven de 1500,- euro worden geen bezorgkosten gerekend binnen Nederland. m.u.v. de Waddeneilanden, werken zwaarder dan 40 kilogram of waarvan de afmetingen groter zijn dan 2 meter.
 
Betalingsmethode bij huur of aankoop
Na orderbevestiging overlegd Galerie Sille met de Klant welke betalingsmethode wordt gehanteerd. Vooruitbetaling, op factuur of contant bij aflevering. Huurbedragen tot € 25,- per maand dienen per 6 maanden te worden voldaan. Huurbedragen tussen de € 25,- en € 45,- per maand dienen per kwartaal te worden voldaan. Huurbedragen boven € 45,- per maand mogen per maand worden voldaan. Galerie Sille is gerechtigd de kunstwerken op te halen bij uitblijven van de betaling. De betalingsverplichting blijft echter onveranderd van kracht tevens worden de extra transport kosten in rekening gebracht. Indien de Klant ook na het versturen van de herinnering niet, of niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Galerie Sille het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de Klant in rekening te brengen.
 
Niet-goed-geld-terug garantie bij huur of aankoop
Galerie Sille hanteerd de Niet-goed-geld-terug garantie bij directe aankoop en bij huurbedragen boven de € 45,- per maand. De Klant dient Galerie Sille uiterlijk binnen 2 dagen na bezorging telefonisch op de hoogte te stellen als de men besluit het kunstwerk niet te willen kopen. Het betaalde bedrag, minus een bijdrage van € 25,- voor de gemaakte administratiekosten, wordt teruggestort op rekening van de Klant. Voor het bedrag van € 25,- krijg de Klant een waardebon die gebruikt kan worden voor huur of aankoop van een ander kunstwerk.
 
Huurperiode
De huurperiode is maximaal 6 maanden, ingaande op datum van bezorging of plaatsing. Voor de afloop van de uitleenperiode neemt Galerie Sille contact op met de Klant. De klant is dan de eerst gerechtigde om het kunstwerk aan te kopen, hierbij krijgt de klant de huurkosten plus het opgebouwde spaartegoed retour op de aankoopwaarde. Als het kunstwerk, na de huurperiode, niet wordt aangekocht door de Klant, maakt Galerie Sille een afspraak om het kunstwerk te retourneren. Indien de Klant aan het einde van de uitleenperiode het kunstwerk niet kan retourneren (b.v. door vakantie) dient hij minimaal twee weken voor de aanvang van de periode van verhinderd zijn contact op te nemen met Galerie Sille. Indien de Klant het werk niet tijdig retourneert kan Galerie Sille het werk als gekocht beschouwen en is Galerie Sille gerechtigd tot het vorderen van de volledige waarde van het kunstwerk, zoals aangegeven op de orderbevestiging/factuur.
Opgebouwde spaartegoed bij huur
Het door de Klant opgebouwde spaartegoed tijdens een huurperiode is te gebruiken voor aankoop van een kunstwerk of een kunstbon van Galerie Sille. Mocht de Klant niet meer huren via Galerie Sille dan blijft het opgebouwde spaartegoed 12 maanden tot de beschikking van de Klant tenzij anders is overeengekomen. Het opgebouwde spaartegoed kan nimmer worden gerestitueerd dan wel verrekend worden met door de Klant ontstane betalingsachterstand, schadevergoeding of verschuldigde rente en kosten.
 
Aansprakelijkheid bij huur
Bij ontvangst dient de Klant het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan Galerie Sille gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Klant het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen. Galerie Sille of de kunstenaar blijft ten alle tijden eigenaar, het is verboden de kunstwerken te (doen) reproduceren, elders ten toon te stellen of aan derden in huur c.q. bruikleen te geven. De kunstwerken mogen nimmer worden verplaatst door de Klant zelf en is verplicht bij adreswijzing dit tijdig schriftelijk te melden. De Klant dient zorgvuldig met de kunstwerken om te gaan en mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron, direct zonlicht of vochtige plaats worden geplaatst. De Klant is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van de kunstwerken Galerie Sille hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Het is niet toegestaan reparaties zelf uit te voeren dan wel zelf uit te laten voeren. De klant is aansprakelijk voor alle schade aan de kunstwerken door nalatigheid. Voor klachten over een kunstwerk die Galerie Sille niet in eigen beheer heeft zal Galerie Sille de Klant doorverwijzen naar de desbetreffende kunstaanbieder en de Klant hiertoe de adresgegevens van de kunstaanbieder verschaffen.

KvK Utrecht 30221303
BTW NL1759.36.419.B01
Rabobank 35.23.24.589
Galerie Sille gebruikt de standaard cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen.
Ook gebruiken we cookies en scripts om socialmedia integratie op onze websites mogelijk te maken.
Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.